Welkom op


“In Geest en Waarheid”,waarop de bijbel consequent wordt toegepast op de waarachtige, geestelijke realiteiten van God en Zijn Koninkrijk.

Het gaat ons niet alleen om Israëls geschiedenis, wetten en riten en de daaruit voortvloeiende christelijke tradities.

We hebben vooral gezocht naar betekenis en inhoud. Als u die vindt en naar Gods Geest blijft luisteren, wordt er aan u een steeds rijkere schat toevertrouwd in uw binnenste, een schat van hemelse realiteit voor hier en nu.Vanaf 1969 tot het opzetten van deze website zijn bijbelstudies als deze op grote schaal in brochurevorm verspreid. Ze werden niet verkocht. Voor de boodschap van het Koninkrijk der hemelen geldt: "Om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet" (Mat.10:8). De Heer heeft altijd voorzien op Zijn wijze.De nu volgende studies gaan over
het leren denken in geest en waarheid,


De ark van Noach - over de veelzeggende afmetingen van de ark.

Het erfdeel van Jabez - een man, die in het beloofde land God vroeg zijn gebied te vergroten.

De hand aan de ploeg slaan - over het volgen en dienen van de Heer als een Elisa.

Van pascha tot loofhutten - de feesttijden van de Heer in nieuwtestamentisch licht.

Het loofhuttenfeest - het feest van de Heer in "de zevende maand", waarin alles tot volheid komt.

Jezus' wondertekenen - de betekenis van de acht wonderen in het Johannes-evangelie.

Het Woord Gods en de schrift - laat het levende Woord van God wonen in uw hart.

Brood en wijn - de maaltijd van de Heer is méér dan uiterlijke tekenen.

Wat is dopen? - de betekenis van de Griekse woorden baptizo en baptisma.

De doop Christus Jezus in - wat is dopen tot in een persoon, tot in Christus?

Leren van het Lam - wat we kunnen leren in de leerschool van Christus (Mat.11:25-30).het plan van God,


Redding en uitverkiezing - God redt alle mensen, maar kiest weinigen uit voor bijzondere taken.

Gods oordelen - door Zijn gerichten (=rechtzettingen) leren we gerechtigheid (Jes.26:9).

Job, de weg van zoonschap - de weg van beproeving die leidt tot geestelijke volwassenheid.onze uitgang en onze ingang,


Geroepen uit Egypte - God leidt "de zoon" uit "Egypte". Wat betekent dat?

Gaat uit van haar, Mijn volk - God roept Zijn "volk" terug uit "Babel". Geldt dat ook nu nog?

Babylon een geheimenis - de "stad met een toren", die van de grond komt door menselijk denken en doen.

Het hemelse Jeruzalem - de "stad van hemelse vrede", die aan het neerdalen is uit de hemel van God.

Van oud naar nieuw - is onze geloofsbeleving "oud"? Of zoeken wij, als Abraham, de "nieuwe stad"?

Van oost naar west - met het licht van "de Zon der gerechtigheid" mee tot "in het beloofde land".

Van dood tot Leven - zonder Jezus is men levend dood. Maar "wie de Zoon heeft, heeft Leven" (1Joh.5:12).de komst van het Koninkrijk van God,


Uw Koninkrijk kome ..... (1) - het komende Koninkrijk Gods is het Koninkrijk der hemelen.

Uw Koninkrijk kome ..... (2) - het Koninkrijk Gods zien en het binnengaan.

Uw Koninkrijk kome ..... (3) - het begin van het Koninkrijk Gods op aarde.

Uw Koninkrijk kome ..... (4) - de aard van het Koninkrijk van God.

Uw Koninkrijk kome ..... (5) - het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld.

Uw Koninkrijk kome ..... (6) - het Koninkrijk Gods komt niet door kracht of door geweld.

Uw Koninkrijk kome ..... (7) - het Koninkrijk Gods en de wet.

Uw Koninkrijk kome ..... (8) - het Koninkrijk Gods grijpen.

Uw Koninkrijk kome ….. (9) - het Koninkrijk Gods beërven.

Uw Koninkrijk kome …. (10) - om koningschap te zien komen, moeten we eerst nieuw leren denken.

Uw Koninkrijk kome …. (11) - in het Koninkrijk Gods wordt Zijn wil gedaan.

Uw Koninkrijk kome …. (12) - in het Koninkrijk Gods gaat de koninklijke mens de koninklijke weg.

Uw Koninkrijk kome …. (13) - de sleutels van het Koninkrijk der hemelen.de komst van de Heer toen, nu en in de eindtijd,


De komst van Christus - de Griekse woorden, die met Zijn komst te maken hebben.

De parousia van de Heer - het gekomen zijn van de Heer in de Zijnen.

De apokalupsis van Jezus Christus - de ontsluiering van de Zoon en van de zonen.

De epiphaneia van Jezus Christus - Zijn verschijning in heerlijkheid.

De phanerosis van Jezus Christus - het openbaren van de Vader

Hij komt met de wolken - Zijn komst met Zijn heilige tienduizendtallen.

Hij komt op een wit paard - gevolgd door de Zijnen op witte paarden.

Zijn komst in de feesten - als Lam van God, als Geest der waarheid en als de nieuwmaker van alle dingen.

Hij komt als de regen - eerst om het zaad te doen ontkiemen, dan om de vruchten zwaar en rijp te maken.

Zijn komst als ster - wijzen uit het Oosten volgen Zijn ster en vinden de Koning in Zijn huis.en over de voleinding van dit alles in het boek Openbaring.


Hoe het boek Openbaring te verstaan - uitgangspunten die nooit uit het oog mogen worden verloren.

Christus wordt geopenbaard - met de wolken, met Zijn "144.000" eerstelingen.

De gemeenten van de Heer op aarde - waartussen Hij rondgaat met ogen als een vuurvlam.

Wie overwint - wordt één van de "144.000" koninklijk-priesterlijke eerstelingen.

De troon in de hemel - wie erop is en wie erin, rondom of ervóór.

Hemel, zee en aarde - de profetische symbolen van drie verschillende bewustzijnsniveaus.

Het openen van het boek van het leven van het Lam - Zijn openbaring in de eerstelingen.

De eerste vier bazuinen - "Laat Mijn volk gaan om Mij te dienen", spreekt de HEER der heerscharen.

De vijfde en de zesde bazuin - de ontmaskering van de oude mens ("Egypte") en zijn dode werken ("Babel").

De zevende bazuin - het begin van het koningschap van de Heer en Zijn gezalfde.

De oogst van Gods akker - "Zend Uw sikkel uit, want de oogst is helemaal rijp geworden".

Het einddoel - het zuiveren van "de oogst" en de openbaring van de zonen Gods voor algeheel herstel.Waarachtig leven is in de Zoon. Hij is het levende Woord. Wie van Hem leert, weet hoe hij het Lam moet volgen en hoe hij de Vader dienen kan in geest en in waarheid.


Hij gaat dan de smalle weg ten leven, een weg waarop men zich vaak heel eenzaam kan voelen en niet begrepen door medegelovigen. In het bijzonder voor hem of haar willen we een kleine hulp zijn, ter bemoediging en bevestiging.


Wie zijn wij? En waar gaat dit van uit?